Békéscsaba önkormányzata árverésen értékesíti Kis-Tabán utcai építési telkét

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: a Békéscsaba, Kis-Tabán utca 30. szám alatt lévő, 3852 hrsz.-ú építési telkét
Általános feltételek:

Beépíthetőség: A telken a településrendezési terv előírásainak megfelelő lakóház építhető, a beépíthetőség feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Építéshatósági Csoportjánál tájékozódni lehet. A megépíteni kívánt lakóház mélyalapozására szükség lehet.

Közművesítettség: A környék közlekedőútjai jó minőségű, aszfalt burkolatú utak, közvilágítással, teljes közművesítettséggel. Az ingatlan vízellátás saját mérőórán keresztül a városi vízvezeték rendszerről megoldott, gázcsonk a telekhatáron található, a többi közmű a telek előtt, közterületen elérhető. A rácsatlakozás lehetőségeiről a közmű-üzemeltetőkkel egyeztetni kell. Az ingatlan közműcsatlakozó vezetékeit a vevőnek saját költségén kell kiépítenie, a közműcsatlakozási szerződések megkötése is a vevő feladata és költsége. Az esetleges kapacitásbővítés, kiváltás költségei a vevőt terhelik.  A tüzivíz ellátás az ingatlan közelében, közterületen elhelyezett tűzcsapról biztosított. Az ingatlan telekhatárán belül szennyvíztisztító akna található.

Egyéb feltételek:  Az árverésen jogi személyek nem vehetnek részt.

Beépítési kötelezettség: 4 év.

A beépítési kötelezettség biztosítására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlan tulajdoni lapjára elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjaként hozzájárul az adásvétel tárgyát képező ingatlan beépítésére irányuló banki kölcsön biztosítását, illetve a Magyar Állam által nyújtott támogatások biztosítását szolgáló jelzálogjog, valamint az ezt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom ranghelycserével történő bejegyzéséhez. Az erről szóló jognyilatkozatot az Önkormányzat a támogatást és a hitel folyósítását végző bank, vagy az ügyfél megkeresése alapján adja ki.

Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdéséig az induló ár 10 %-át letétbe kell helyezni Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal pénztárába vagy átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámla-számlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett vagy átutalt összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

Az induló ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Amennyiben a nyertes a szerződést ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó visszafizetni nem köteles.

Az árverésen kialakult vételárat az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül kell egy összegben megfizetni.

A vételár késedelmes befizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján az építési telek nem adómentes, ezért a kikiáltási ár tartalmazza az általános forgalmi adót. 

Ingatlan adatok:
Helyrajzi szám:  3852 hrsz.
Területe: 832 m2
 Az ingatlan induló ára:  bruttó 15.500.000,- Ft.
Az árverés időpontja: 2018. október 9-én 1100 óra.

Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 1. emelet III. tárgyalója.

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Stratégiai–Fejlesztési Osztálya szolgál.

Telefonszám: 66/523-800 5216-os mellék (ügyintéző: Fodor Emília).

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések